the first date

 
 

Grammar

Chinese ordinal numbers

第+number +measure word

第一个人   

dì yī gè rén

The first person

第五节课   

dì wŭ jié kè  

The fifth lesson

 

Rhetorical question

 

你不觉得

nĭ bù jué de

Don’t you think…..?

你不觉得中国很大吗?

nĭ bù jué dé zhòng guó hĕn dà ma?

Don’t you think China is really big?

你不知道你的妹妹多大吗?

nĭ bù zhī dào nĭ de mèi mei duō dà ma?

Don’t you know how old your sister is?