the car shock

 
 

Exercise

Answer the questions based on the conversation.

 

1. 他们在什么地方?

tā men zài  shén me  dì fang

 

2. A觉得车怎么样?

A jué de  chē  zĕn me yàng

 

3. 他们用了什么方法试车抗不抗震?

tā men yòng le  shén me  fāng fă  shì chē  kàng bù kàng zhèn

 

 

 

Choose the definition for the words below.

 

1.    Pretty good (   )

A. 觉得 jué de

B. 不错bù cuò

C. 抗震kàng zhèn

D. 包括bāo kuò

 

2.    Especially (   )

A. 包括bāo kuò

B. 内饰 nèi shì

C. 满意măn yì

D. 特别tè bié

 

3.    Paint (   )

A. 亮liàng

B. 漆qī

C. 滑huá

D. 内饰nèi shì

 

4.   Experience (   )

A. 体验tĭ yàn

B. 进去jìn qù

C. 着急zhāo jí

D. 新款xīn kuăn

 

5.    Worry (   )

A. 新款xīn kuăn

B. 抗震kàng zhèn

C. 着急zhāo jí

D. 体验tĭ yàn

 

6.    Satisfied (   )

A. 留liú

B. 特别tè bié

C. 包括bāo kuò

D. 内饰nèi shì

 

7.   Otherwise (   )

A. 不错bú cuò

B. 觉得jué de

C. 要不yào bù

D. 新款xīn kuăn