sing a song for you

 
 

Exercise

Choose the definition for the sentences.

 

1. 找到并准备一首自己想唱或喜欢听的歌。(    )

  zhăo dào bìng zhŭn bèi yì shŏu zì jĭ xiăng chàng huò xĭ huan tīng de gē 

A. 点歌  diăn gē

B. 季节   jì jié

C. 梦里  mèng lĭ

D. 歌声  gē shēng

 

  2. 一年有四个什么?(    )

  yì nián yŏu sì gè shén me

A. 天   tiān

B. 月   yuè

C. 季节   jì jié

D. 星期  xīng qī

 

  3. 唱歌的声音(    )

  chàng gē de shēng yīn

A. 季节  jì jié

B. 点歌  diăn gē

C. 脑海  năo hăi

D. 歌声  gē shēng

 

  4. 形容男女关系结束。(    )

  xíng róng nán nǚ guān xì jié shù 

A. 大众  dà zhòng

B. 分手  fēn shŏu

C. 梦里   mèng lĭ

D. 秋天  qiū tiān

 

 

Put the words below in to the right order.

 

1.  唱                大众                不会                    你                     这么                 歌                   的

   chàng       dà zhòng        bú huì                    nĭ                     zhè me             gē                   de

 

2.  分手           用来                秋天                    是                      季节

   fēn shŏu   yòng lái           qiū tiān               shì                      jì jié

 

3.  首                唱                      我                       你                     为                    一                   歌

    shŏu          chàng                 wŏ                      nĭ                    wèi                   yì                   gē

 

4.  存在             你                脑海                   深深                       的                    我                   里

   cún zài         nĭ              năo hăi             shēn shēn                 de                  wŏ                   lǐ