pay the bill

 
 

Exercise

Match the words with their definitions

 

1. 吃饱了   chī băo le                              A.watch movie

2. 开心       kāi xīn                                   B.bill please

3. 待会儿   dāi huĭ er                               C. full up

4. 看电影   kàn diàn yĭng                        D. happy

5. 买单       măi dān                                 E. later