MR. GOOD 4

 
 

Exercise

Find the right definition for the words.

 

1. crazy (     )

A. 傻 shă

B. 疯 fēng

C. 假 jiă

D. 饿 è

 

2. bid farewell (     )

A. 当年  dāng nián

B. 告别  gào bié

C. 音讯  yīn xùn

D. 混蛋  hún dàn

 

3. state (     )

A. 州 zhōu

B. 疯 fēng

C. 活 huó

D. 删 shān

 

4. break up (     )

A. 告别 gào bié

B. 音讯 yīn xùn

C. 分手 fēn shŏu

D. 当年 dāng nián

5. asshole (     )

A. 笨蛋 bèn dàn

B. 鸡蛋  jī dàn

C. 坏蛋 huài dàn

D. 混蛋 hún dàn

 

6. Delete (     )

A. 坏  huài

B. 活  huó

C. 删  shān

D. 疯  fēng

 

7. propose (     )

A. 脑子  năo zi

B. 求婚 qiú hūn

C. 难熬  nán áo

D. 万一 wàn yī

 

8. result (     )

A. 脑子  năo zi

B. 因为  yīn wèi

C. 所以  suŏ yĭ

D. 结果 jié guŏ

 

9. tough suffer (     )

A. 脑子 năo zi

B. 人渣 rén zhā

C. 困难 kùn nan

D. 难熬 nán áo

 

True or False

 

1. 他们现在在美国。

tā men xiàn zài zài mĕi guó 。

 

2. 男人走的时候没有告诉女人。

nán rén zŏu de shí hou méi yŏu gào su nǚ ren 。

 

3. 女人摔坏了男人的手机。

nǚ ren shuāi huài le nán rén de shŏu jī 。

 

4. 女人忘了男人的手机号码。

nǚ ren wàng le nán rén de shŏu jī hào mă 。