MR. GOOD 3

 
 

Exercise

Choose the definition of the words below.

 

 

1. brain (     )

A. 饺子 jiăo zi

B. 身子 shēn zi

C. 脑子 năo zi

D. 妻子 qī zi

 

2. even (     )

A. 连 lián

B. 跑 păo

C. 走 zŏu

D. 就 jiù

 

3. everywhere (     )

A. 所有 suŏ yŏu

B. 全部 quán bù

C. 到处 dào chù

D. 都 dōu

 

4. earth (     )

A. 离开 lí kāi

B. 进水 jìn shuĭ

C. 以前 yĭ qián

D. 地球 dì qiú

 

5. owe (     )

A. 紧张 jĭn zhāng

B. 欠 qiàn

C. 钱 qián

D. 咱 zán

 

6. leave (     )

A. 跑 păo

B. 欠 qiàn

C. 到处 dào chù

D. 离开 lí kāi

 

7. emotion (     )

A. 感情 găn qíng

B. 离开 lí kāi

C. 紧张 jĭn zhāng

D. 接风 jiē fēng

 

8. money (     )

A. 跑 păo

B. 咱 zán

C. 走 zŏu

D. 钱 qián

 

9. indeed (     )

A. 接风 jiē fēng

B. 确实 què shí

C. 尽快 jìn kuài

D. 感情 găn qíng

 

10. otherwise (     )

A. 不然 bù rán

B. 尽快 jìn kuài

C. 感情 găn qíng

D. 接风 jiē fēng

 

11. nervous  (     )

A. 尽快 jìn kuài

B. 紧张 jĭn zhāng

C. 不然 bù rán

D. 约 yuē

 

 

Answer the questions from the text.

 

 

1. 现在路远在哪儿?

xiàn zài lù yuăn zài năer ?

2. 陆远以前可能在哪儿?

lù yuăn yĭ qián kĕ néng zài năr ?

3. 陆远什么时候回来的?

lù yuăn shén me shí hou huí lai de ?

 

4. 浩坤欠陆远钱吗?

hào kūn qiàn lù yuăn qián ma ?

5. 他们今天晚上要见面吗?
tā men jīn tiān wăn shàng yào jiàn miàn ma ?