MR. GOOD 1

 
 

Exercise

Choose the definition of the words.

 

1. first class (    )

A. 经济舱jīng jì cāng

B. 头等舱tóu dĕng cāng

C. 航班háng bān

D. 升舱shēng cāng

 

2. nonsense (    )

A. 废话fèi huà

B. 假话jiă huà

C. 真话zhēn huà

D. 脏话zāng huà

 

3. temporarily (    )

A. 永远yŏng yuăn

B. 寄放jì fàng

C. 暂时zàn shí

D. 花钱huā qián

 

4. guardian (    )

A. 成年chéng nián

B. 监护人jiān hù rén

C. 寄放jì fàng

D. 暂时zàn shí

 

5. cooprate (    )

A. 火箭huŏ jiàn

B. 拦lán

C. 揣chuăi

D. 配合pèi hé

 

6. delay (    )

A. 配合pèi hé

B. 闹事nào shì

C. 迟到chí dào

D. 延误yán wu

 

7. influence (    )

A. 影响yĭng xiăng

B. 里程lĭ chéng

C. 延误yán wu

D. 闹事nào shì

 

8. mileage (    )

A. 航班háng bān

B. 里程lĭ chéng

C. 显xiăn

D. 烧shāo

True or false

 

1. A想坐经济舱。

A xiăng zuò jīng jì cāng 。

 

2. A的钱在B那里。

A de qián zài B nà li 。

 

3. B是A的父亲。

B shì A de fù qīn 。

 

4. D因为有钱所以给A升舱。

D yīn wèi yŏu qián suŏ yĭ gĕi A shēng cāng 。

 

5. A最后下飞机了。

A zuì hòu xià fēi jī le 。