FOOT MASSAGE

 
 

Exercise

Make sentences with the words below.

 

1. 有               臭                  脚                  我的                  一点儿

   Yǒu         chòu                jiǎo                wǒ de                yì diǎnr

 

2. 见             什么                我                   没                      过              脚

   Jiàn         shen me           wǒ               méi                      guò           jiǎo

 

3. 怎么           臭                  你                 这么                    的              脚              呢

   Zěn me     chòu               ni                 zhè me              de               jiǎo             ne

 

 

Choose the right definition for the words

 

 

1.  足疗   zú liáo (    )

A. Football

B. Smelly foot

C. Foot massage

 

2. 专业  zhuān yè (    )

A. Masseuse

B. Smelly

C. Perfasional

 

3. 臭   chòu (    )

A. Ugly

B. Smelly

C. Spicy

 

4. 踢球  tī qíu (    )

A. Football

B. Football player

C. Play football

 

5. 以前 yǐ qían  (    )

A. After

B. In front

C. Before

 

6. 辣眼睛 là yǎn jīng (    )

A. Spicy eyes

B. Pretty eyes

C. Sting eyes

 

True or false

 

 

1. 他是一个新的按摩师。

    tā shì  yí gè xīn de àn mó shī 。

 

 

2. 按摩师觉得客人的脚很臭,所以戴口罩。

     àn mó shī  jué de  kè rén de  jiăo hĕn chòu , suŏ yĭ dài kŏu zhào

 

 

3. 按摩师的眼睛不好,所以戴眼罩。

     àn mó shī de yăn jing bù hăo , suŏ yĭ dài yăn zhào

 

 

4. 客人的脚臭是因为他以前是踢球的。

     kè rén de jiăo chòu shì yīn wèi tā yĭ qián shì tī qiú de