FIRST MEETING

 
 

Exercise

Choose the right definitions for the words

 

1.    A group of people (     )

A.男人nán rén

B.女人nǚ ren

C.这帮人zhè bāng rén

D.很多人hĕn duō rén

2.   Discovery channel (     )

A.附近fù jìn

B.认识rèn shi

C.大楼dà lóu

D.探索频道tàn suŏ pín dào

 

3.  To get wet from rain (     )

A.瞎xiā

B.淋雨lín yŭ

C.附近fù jìn

D.认识rèn shi

 

4.   Elevator (     )

A.电梯diàn tī

B.楼lóu

C.肯定kĕn dìng

D.论证lùn zhèng

 

5.   To bump into (     )

A.瞎xiā

B.碰pèng

C.信xìn

D.淋lín

 

6.   Believe (     )

A.淋lín

B.碰pèng

C.信xìn

D.楼lóu

 

Answer the questions based on the dialogue.

 

1.他们在哪儿?

tā men  zài năr ?

 

2.为什么男人说下雨天不能跑?

wèi shén me  nán rén  shuō  xià yŭ tiān  bù néng păo ?

 

3.为什么女人说下雨天要跑?

wèi shén me  nǚ rén shuō  xià yŭ tiān  yào păo ?

 

4.男人以前在哪里见过女人?

nán rén  yĭ qián  zài nă lĭ  jiàn guò  nǚ rén ?

 

5.女人为什么先走了?

nǚ rén  wèi shén me  xiān zŏu le ?