dinner talk

 
 

Exercise

Choose the right definition for the words

 

1. Wife (       )

A. 时间shí jiān

B. 姐夫jiĕ fu

C. 老婆lăo pó

D. 感谢găn xiè

 

2. Look after (       )

A. 感谢găn xiè

B. 照顾zhào gu

C. 报答bào dá

D. 发财fā cái

 

3. Pay back (       )

A. 报答bào dá

B. 感谢găn xiè

C. 发财fā cái

D. 正式zhèng shì

 

4. Formal (       )

A. 照顾zhào gu

B. 姐夫jiĕ fu

C. 正式zhèng shì

D. 报答bào dá

 

5. Villa (       )

A. 正式zhèng shì

B. 脑袋năo dài

C. 别墅bié shù

D. 一体yì tĭ

 

6. Head (       )

A. 一体yì tĭ

B. 别墅bié shù

C. 脑袋năo dài

D. 发财fā cái

 

Answer the questions base on the dialogue.

 

1. 他们在哪儿?

tā men  zài năr ?

 

2. 为什么妹妹要感谢姐姐?

wèi shén me  mèi mei  yào  găn xiè  jiĕ jie ?

 

3. 为什么妹妹没有感谢姐夫?

wèi shén me  mèi mei  méi yŏu  găn xiè  jiĕ fu ?

 

4. 妹妹发财以后想做什么?

mèi me i fā cái  yĭ hòu  xiăng zuò  shén me ?