what is the market value 2

 
 

Exercise

Choose the right difanations for the words below.

 

 

1. according to (    )

A.   特定tè dìng

B.   根据gēn jù

C.   进行jìn xíng

D.   以便yĭ biàn

 

2. between (    )

A.   介于jiè yú

B.   多样化duō yàng huà

C.   以便yĭ biàn

D.   特定tè ding

 

3. mode (    )

A.   小盘股xiăo pán gŭ

B.   介于jiè yú

C.   运作yùn zuò

D.   模式mó shì

 

4. future (    )

A.   深入shēn rù

B.   运作yùn zuò

C.   未来wèi lái

D.   进行jìn xíng

 

5. one hundred million (    )

A.   万wàn

B.   千qiān

C.   亿yì

D.    一百万yì băi wàn

 

6. turmoil (    )

A.   胜于shèng yú

B.   优势yōu shì

C.   操作cāo zuò

D.   动荡dòng dàng

 

7. frequently (    )

A.   操作cāo zuò

B.   广泛guăng fàn

C.   未来wèi lái

D.   频繁pín fán

 

8. approve (    )

A.   认可rèn kĕ

B.   胜于shèng yú

C.   动荡dòng dàng

D.   偏向piān xiàng

 

9. motivation (    )

A.   动荡dòng dàng

B.   采取căi qŭ

C.   动机dòng jī

D.   手段shŏu duàn

 

10. return(finaically) (    )

A.   回报huí bào

B.   手段shŏu duàn

C.   动机dòng jī

D.   胜于shèng yú

 

11. tolerate (    )

A.   偏向piān xiàng

B.   回报huí bào

C.   容忍róng rĕn

D.   手段shŏu duàn

 

12. analysis (    )

A.   意识到yì shí dào

B.   稳定wĕn dìng

C.   分析fēn xī

D.   流动liú dòng

 

13. imply (    )

A.   稳定wĕn dìng

B.   流动liú dòng

C.   暗示àn shì

D.   歇业xiē yè

 

14. dividend (    )

A.   歇业xiē yè

B.   导致dăo zhì

C.   流动liú dòng

D.   股利gŭ lì

 

Answer the questions based on the text.

 

1. 根据市值划分的公司可以分为哪三组?

gēn jù  shì zhí  huà fēn  de  gōng sī  kĕ yĭ  fēn wéi  nă sān zŭ ?

 

2. 小盘股的市值通常市值为多少?

xiăo pán gŭ  de  shì zhí  tōng cháng  shì zhí  wéi  duō shǎo ?

 

3. 小盘股的优势是什么?

xiăo pán gŭ  de  yōu shì  shì shén me ?

 

4. 操盘手和投资者在什么时候偏向于投资小公司?

cāo pán shŏu  hé  tóu zī zhĕ  zài  shén me  shí hou  piān xiàng yú  tóu zī  xiăo gōng sī ?

 

5. 小盘股公司的缺点是什么?

xiăo pán gŭ  gōng sī  de  quē diăn  shì  shén me ?

 

6. 为什么小盘股公司为投资者支付的股利很少?

wèi shén me  xiăo pán gŭ  gōng sī  wèi  tóu zī zhĕ  zhī fù  de  gŭ lì  hĕn shăo ?