To My Mother

  • Find the right definition for the words below.

 

1. Pile (      )

A. 一旦 yí dàn

B. 计较  jì jiào

C. 堆 duī

D. 谁 shéi

 

2. Anniversary (      )

A. 周年 zhōu nián

B. 一年 yì nián

C. 每年 mĕi nián

D. 十年 shí nián

 

3. Especially (      )

A. 接茬 jiē chá

B. 尤其 yóu qí

C. 强烈 qiáng liè

D. 认定 rèn dìng

 

4. stay up late (      )

A. 睡觉 shuì jiào

B. 熬夜 áo yè

C. 认定 rèn dìng

D. 待晚 dāi wăn

 

5. Sneeze (      )

A. 喷嚏pēn tì

B. 喷水 pēn shuĭ

C. 鼻子 bí zi

D. 强烈 qiáng liè

 

6. Deliberately (      )

A. 真切 zhēn qiè

B. 突然 tū rán

C. 故意 gù yì

D. 尤其 yóu qí

 

7. Suddenly (      )

A. 香炉 xiāng lú

B. 尤其 yóu qí

C. 突然 tū rán

D. 上坟 shàng fén

 

8. Cry (      )

A. 临近 lín jìn

B. 哭泣 kū qì

C. 上香  shàng xiāng

D. 乡下 xiāng xia

 

9. Ceremony (      )

A. 仪式 yí shì

B. 上香 shàng xiāng

C. 香炉 xiāng lú

D. 顿时 dùn shí

 

  • Answer the questions base on the text.

1. 作者的妈妈去世多久了?

zuò zhĕ de mā ma qù shì duō jiŭ le ?

 

2. 中国人觉得什么时候会打喷嚏?

zhōng guó rén jué de shén me shí hou huì dă pēn tì ?

 

3. 为什么作者在她的妈妈死后,常常听到她的妈妈的声音?

wèi shén me zuò zhĕ zài tā de mā ma sĭ hòu , cháng cháng tīng dào tā de mā ma de shēng yīn ?

 

4. 为什么作者在上坟的时候大哭?

wèi shén me zuò zhĕ zài shàng fén de shí hou dà kū ?

 

5. 中国人去世后的周年,有什么仪式?

zhōng guó rén qù shì hòu de zhōu nián , yŏu shén me yí shì ?