Sing A Song For You

  • Choose the definition for the sentences.

 

1. 找到并准备一首自己想唱或喜欢听的歌。(    )

  zhăo dào bìng zhŭn bèi yì shŏu zì jĭ xiăng chàng huò xĭ huan tīng de gē 

A. 点歌  diăn gē

B. 季节   jì jié

C. 梦里  mèng lĭ

D. 歌声  gē shēng

 

  2. 一年有四个什么?(    )

  yì nián yŏu sì gè shén me

A. 天   tiān

B. 月   yuè

C. 季节   jì jié

D. 星期  xīng qī

 

  3. 唱歌的声音(    )

  chàng gē de shēng yīn

A. 季节  jì jié

B. 点歌  diăn gē

C. 脑海  năo hăi

D. 歌声  gē shēng

 

  4. 形容男女关系结束。(    )

  xíng róng nán nǚ guān xì jié shù 

A. 大众  dà zhòng

B. 分手  fēn shŏu

C. 梦里   mèng lĭ

D. 秋天  qiū tiān

 

 

  • Put the words below in to the right order.

 

1.  唱                大众                不会                     你                       这么                 歌                   的

   chàng       dà zhòng         bú huì                    nĭ                     zhè me              gē                   de

 

2.  分手            用来                秋天                    是                      季节

   fēn shŏu    yòng lái           qiū tiān               shì                     jì jié

 

3.  首                唱                   我                       你                       为                    一                   歌

    shŏu          chàng              wŏ                      nĭ                      wèi                   yì                   gē

 

4.  存在             你                  脑海                   深深                     的                    我             里

   cún zài          nĭ                 năo hăi             shēn shēn            de                    wŏ             lǐ