what is the market value 1

 
 

Exercise

Choose the right definitions for the words.

 

1. value (    )

A.  市值shì zhí

B.  价值jià zhí

C.   如何rú hé

D.  决定jué dìng

 

2. scale (    )

A.  如何rú hé

B.  决定jué dìng

C.   规模guī mó

D.  概念gài niàn

 

3. decide (    )

A.  如何rú hé

B.  规模guī mó

C.   决定jué dìng

D.  市值shì zhí

 

4. concept (    )

A.  概念gài niàn

B.  计算jì suàn

C.   决定jué dìng

D.  分类fēn lèi

 

5. advantage (    )

A.  缺点quē diăn

B.  优点yōu diăn

C.   多样duō yàng

D.  分类fēn lèi

 

6. dversity (    )

A.  缺点quē diăn

B.  多样duō yàng

C.   分类fēn lèi

D.  优点yōu diăn

 

7. investment (    )

A.  投资tóu zī

B.  多样duō yàng

C.   组合zŭ hé

D.  特定tè dìng

8. combination (    )

A.  特定tè dìng

B. 组合zŭ hé

C. 发行fà xíng

D. 当前dāng qián

9. basic (    )

A. 发行fā xíng

B. 组合zŭ hé

C. 基本jī bĕn

D. 当前dāng qián

 

10. publish (    )

A. 特定tè dìng

B. 组合zŭ hé

C. 乘以chéng yĭ

D. 下跌xià diē

 

11. rise (    )

A. 当前dāng qián

B. 上涨shàng zhăng

C. 下跌xià diē

D. 总值zŏng zhí

 

12. formula (    )

A. 下跌xià diē

B. 总值zŏng zhí

C. 公式gōng shì

D. 乘以chéng yĭ

 

13. judgment (    )

A. 乘以chéng yĭ

B. 持有chí yŏu

C.   允许yŭn xŭ

D.  判断pàn duàn

 

14. to study (    )

A.  过度guò dù

B.  允许yŭn xŭ

C.   判断pàn duàn

D.  研究yán jiū

 

Answer the questions base on the text.

 

1.什么是市值?

shén me  shì  shì zhí ?

 

2.如何计算得出公司的价值?

rú hé  jì suàn  dé chū  gōng sī  de  jià zhí ?

 

3.计算市场总值的基本公式是什么?

jì suàn  shì chăng  zŏng zhí  de  jī bĕn  gōng shì  shì  shén me ?

 

4.为什么一个公司的股票价值很低,但是公司的总价值高于股票价值较高的公司?

wèi shén me  yī gè  gōng sī  de  gŭ piào  jià zhí  hĕn dī , dàn shì  gōng sī  de  zŏng jià zhí  gāo yú  gŭ piào  jià zhí  jiào gāo  de  gōng sī?