Learn How To Make A Deal 

  • Choose the right definitions for the words.

 

 

1.  Transaction (    )

A. 交换 jiāo huàn

B. 交易 jiāo yì

C. 货币 huò bì

D. 物品 wù pĭn

 

2. Currency (   )

A. 交换 jiāo huàn

B. 物品 wù pĭn

C. 金融 jīn róng

D. 货币 huò bì

 

3. Financial (   )

A. 金融 jīn róng

B. 资产 zī chăn

C. 股票gŭ piào

D. 盈利 yíng lì

 

4. Stock (   )

A. 盈利yíng lì

B. 资产 zī chăn

C. 物品 wù pĭn

D. 股票 gŭ piào

 

5. Exchange (   )

A. 交易 jiāo yì

B. 物品 wù pĭn

C. 交换 jiāo huàn

D. 等于 dĕng yú

 

6. Assets (   )

A. 如此 rú cĭ

B. 发展 fā zhăn

C. 资产 zī chăn

D. 壮大 zhuàng dà

 

7. Profit (   )

A. 等于 dĕng yú

B. 如此 rú cĭ

C. 盈利 yíng lì

D. 大幅 dà fú

 

8. Introduce (   )

A. 引进 yĭn jìn

B. 发展 fā zhăn

C. 壮大 zhuàng dà

D. 大幅 dà fú

 

9. Product (   )

A. 壮大 zhuàng dà

B. 如此 rú cĭ

C. 资产 zī chăn

D. 产品 chăn pĭn

 

10. Appreciation (   )

A. 引进 yĭn jìn

B. 增值 zēng zhí

C. 暗藏 àn cáng

D. 从中 cóng zhōng

 

11. Concept (   )

A. 从中 cóng zhōng

B. 暗藏 àn cáng

C. 概念 gài niàn

D. 集市 jí shì

 

12. Booth (   )

A. 供需 gōng xū

B. 假设 jiă shè

C. 摊位 tān wèi

D. 便于 biàn yú

 

13. Preferential (   )

A. 唯一 wéi yī

B. 优惠 yōu huì

C. 供需 gōng xū

D. 便于 biàn yú

 

14. Make sure (   )

A. 优惠 yōu huì

B. 摊位 tān wèi

C. 假设 jiă shè

D. 确保 què băo

 

15. Flow (   )

A. 确保 què băo

B. 流量 liú liàng

C. 暴涨 bào zhăng

D. 优惠 yōu huì

 

16. Achieve (   )

A. 流量 liú liàng

B. 暴涨 bào zhăng

C. 达到 dá dào

D. 攀升 pān shēng

 

17. Fall (   )

A. 攀升 pān shēng

B. 跌diē

C. 并 bìng

D. 暴涨 bào zhăng

 

18. Strategy (   )

A. 此时 cĭ shí

B. 并非 bìng fēi

C. 回落 huí luò

D. 战略 zhàn lǜe

 

19. Stable (   )

A. 稳定 wĕn dìng

B. 回落 huí luò

C. 此时cĭ shí

D. 战略 zhàn lǜe

 

20. Basis (   )

A. 稳定 wĕn dìng

B. 回落 huí luò

C. 基础 jī chŭ

D. 并非 bìng fēi

 

21. Temporarily (   )

A. 并非 bìng fēi

B. 战略 zhàn lǜe

C. 暂时 zàn shí

D. 此时 cĭ shí

 

22. Balance (   )

A. 稳定 wĕn dìng

B. 基础 jī chŭ

C. 暂时 zàn shí

D. 平衡 píng héng

 

23. Benefit (   )

A. 基础 jī chŭ

B. 暂时 zàn shí

C. 受益 shòu yì

D. 股民 gŭ mín

 

24.  Nowadays (   )

A. 开放 kāi fàng

B. 含义 hán yì

C. 股民 gŭ mín

D. 如今 rú jīn

 

 

 

  • True or false

 

 

1.交易的意思是交换物品。

jiāoyì  de  yìsi  shì  jiāohuàn  wùpĭn 。

 

2.买股票不等于购买公司的部分资产。

măi  gŭpiào  bù dĕng yú  gòumăi  gōngsī  de bùfen  zī hăn 。

 

3.公司发展壮大,它的股票会跌。

gōngsī  fāzhăn  zhuàngdà , tā de  gŭpiào  huì dié 。

 

4.如果在集市上的一个摊位买苹果的人越来越多,苹果的价格会越来越低。

rúguŏ  zài  jíshì shàng  de  yí gè  tānwèi  măi  píngguŏ  de rén yuè lái yuè duō , píngguŏ  de  jiàgé huì  yuè lái yuè dī 。

 

5.操盘手的意思是股民。

cāopánshŏu  de  yìsi  shì  gŭmín 。

 

6.任何东西都可以在线交易。

rènhé  dōngxi  dōu kĕyĭ  zài xiàn jiāoyì 。