lesson 3   
how many people in your family
 
 

EXCERCISE

Put the words in the order and make sentences.

 有        家       我        五      人        口      。

Yǒu     jiā       wǒ      wǔ     rén      kǒu      .

是       我        老      师      不     也      。

Shì     wǒ       lǎo    Shī     bù     yě  

 工作           爸爸       你    妈妈        什么          做   ?

Gōngzuò    bàba      nǐ    māmā.   Shénme    zuò.   ?

 都        姐姐   两         我        大学生            是    个    。

Dōu    jiějiě   liǎng    wǒ    dàxuéshēng    shì    gè    .

爸爸         医生          是      也      我

Bàba     yīshēng     shì     yě      wǒ

Complete the sentences.

我家有五(      )人。

Wǒjiā yǒu wǔ (      ) rén.

我是一(      )老师。

Wǒ shì yī (      ) lǎoshī.

我和王丽(      )是学生。

Wǒ hé wáng lì (      ) shì xuéshēng.

我(      )有弟弟。

Wǒ (      ) yǒu dìdì.

Answer the questions based on the text.

娜家有几口人?

Nà jiā yǒu jǐ kǒu rén?

王丽家有几口人?

Wánglìjiā yǒu jǐ kǒu rén?

王丽有哥哥吗?

Wáng lì yǒu gēgē ma?

张娜有几个姐姐?

Zhāng nà yǒu jǐ gè jiějiě?

张娜的爸爸妈妈做什么工作?

Zhāng nà de bàba māmā zuò shénme gōngzuò?

王丽的爸爸妈妈做什么工作?

Wáng lì de bàba māmā zuò shénme gōngzuò?

Answer the questions for yourself.

你家有几口人?

Nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén?

你有哥哥和姐姐吗?

Nǐ yǒu gēgē hé jiějiě ma?

你妈妈是老师吗?

Nǐ māmā shì lǎoshī ma?

你爸爸做什么工作?

Nǐ bàba zuò shénme gōngzuò?