lesson 1 hello
 
 

EXERCISE

Put the words in to order to make sentences.

 1.  什么            你         姓   ?

   shén me       nĭ        xìng ?

 2.  我         王丽            叫    。

     wŏ       wáng lì      jiào   。

 3. 名字        张           什么          叫       小姐     ?

   míng zi   zhāng   shén me    jiào     xiăo jie ?

 4.  张          我        姓       。

   zhāng    wŏ       xìng   。

 

 Complete the blanks.

你好!

_______。

 

请问,你贵姓?

_______________。

____________________?

 

我叫Rachel,________? 

 

我叫张娜。

nĭ hăo !

______。

qĭng wèn , nĭ guì xìng ?

_______________。

____________________?

 wŏ jiào Rachel,________?

wŏ jiào zhāng na 。

 Answer for yourself.

 1.  你姓什么?

nĭ xìng shén me ?

 2.  你叫什么名字?

nĭ jiào shén me míng zi ?