Foot Massage

  • Make sentences with the words below.

 

1. 有               臭                  脚                  我的                  一点儿

   Yǒu         chòu                jiǎo                wǒ de                yì diǎnr

 

2. 见             什么                我                   没                      过              脚

   Jiàn         shen me           wǒ               méi                      guò           jiǎo

 

3. 怎么           臭                  你                 这么                    的              脚              呢

   Zěn me     chòu               ni                 zhè me              de               jiǎo             ne

 

 

  • Choose the right definition for the words

1.  足疗   zú liáo (    )

A. Football

B. Smelly foot

C. Foot massage

 

2. 专业  zhuān yè (    )

A. Masseuse

B. Smelly

C. Perfasional

 

3. 臭   chòu (    )

A. Ugly

B. Smelly

C. Spicy

 

4. 踢球  tī qíu (    )

A. Football

B. Football player

C. Play football

 

5. 以前 yǐ qían  (    )

A. After

B. In front

C. Before

 

6. 辣眼睛 là yǎn jīng (    )

A. Spicy eyes

B. Pretty eyes

C. Sting eyes

  • True or false

1. 他是一个新的按摩师。

    tāshì  yígè xīnde ànmóshī 。

 

 

2. 按摩师觉得客人的脚很臭,所以戴口罩。

     ànmóshī  juéde  kèréndejiăo hĕnchòu , suŏyĭ dài kŏuzhào

 

 

3. 按摩师的眼睛不好,所以戴眼罩。

     ànmóshīde yănjing bùhăo , suŏyĭ dàiyănzhào

 

 

4. 客人的脚臭是因为他以前是踢球的。

     kèrénde jiăochòushì yīnwèi tā yĭqiánshì tīqiúde