To My MOM

 
 

Exercise

Find the right definition for the words below.

 

1. Pile (      )

A. 一旦 yí dàn

B. 计较  jì jiào

C. 堆 duī

D. 谁 shéi

 

2. Anniversary (      )

A. 周年 zhōu nián

B. 一年 yì nián

C. 每年 mĕi nián

D. 十年 shí nián

 

3. Especially (      )

A. 接茬 jiē chá

B. 尤其 yóu qí

C. 强烈 qiáng liè

D. 认定 rèn dìng

 

4. stay up late (      )

A. 睡觉 shuì jiào

B. 熬夜 áo yè

C. 认定 rèn dìng

D. 待晚 dāi wăn

 

5. Sneeze (      )

A. 喷嚏pēn tì

B. 喷水 pēn shuĭ

C. 鼻子 bí zi

D. 强烈 qiáng liè

 

6. Deliberately (      )

A. 真切 zhēn qiè

B. 突然 tū rán

C. 故意 gù yì

D. 尤其 yóu qí

 

7. Suddenly (      )

A. 香炉 xiāng lú

B. 尤其 yóu qí

C. 突然 tū rán

D. 上坟 shàng fén

 

8. Cry (      )

A. 临近 lín jìn

B. 哭泣 kū qì

C. 上香  shàng xiāng

D. 乡下 xiāng xia

 

9. Ceremony (      )

A. 仪式 yí shì

B. 上香 shàng xiāng

C. 香炉 xiāng lú

D. 顿时 dùn shí

 

Answer the questions base on the text.

 

1. 作者的妈妈去世多久了?

zuò zhĕ de mā ma qù shì duō jiŭ le ?

 

2. 中国人觉得什么时候会打喷嚏?

zhōng guó rén jué de shén me shí hou huì dă pēn tì ?

 

3. 为什么作者在她的妈妈死后,常常听到她的妈妈的声音?

wèi shén me zuò zhĕ zài tā de mā ma sĭ hòu , cháng cháng tīng dào tā de mā ma de shēng yīn ?

 

4. 为什么作者在上坟的时候大哭?

wèi shén me zuò zhĕ zài shàng fén de shí hou dà kū ?

 

5. 中国人去世后的周年,有什么仪式?

zhōng guó rén qù shì hòu de zhōu nián , yŏu shén me yí shì ?