lesson 2    are you chinese
 
 

Exercise

Choose the right definition for the words below.

Teacher

老师          学生

Lǎoshī     xuéshēng

Chinese(people)

美国           中国人

měiguó     zhōngguó rén

To be

叫        是

jiào        shì

Complete the conversation.

A 张小姐,你____老师吗?

B 我____老师,我___学生。王小姐,你____?

A 我___老师。你___中国人___?

B ___,我____上海人。你 ___美国人___?

A____,我____英国人。

A zhāng xiǎojiě, nǐ____lǎoshī ma?


B wǒ____lǎoshī, wǒ___xuéshēng. Wáng xiǎojiě, nǐ____?


A wǒ___lǎoshī. Nǐ___zhōngguó rén___?


B ___, wǒ____shànghǎi rén. Nǐ ___měiguó rén___?


A____, wǒ____yīngguó rén.

Answer the questions based on the text.

张小姐是老师吗?

Zhāng xiǎojiě shì lǎoshī ma?

王小姐是学生吗?

Wáng xiǎojiě shì xuéshēng ma?

张小姐是中国人吗?

Zhāng xiǎojiě shì zhōngguó rén ma?

王小姐是美国人吗?

Wáng xiǎojiě shì měiguó rén ma?

Answer for yourself.

你是美国人吗?

Nǐ shì měiguó rén ma?

你是学生吗?

Nǐ shì xuéshēng ma?

你是老师吗?

Nǐ shì lǎoshī ma?