lesson 3   
how many people in your family
  • Unknown Track
  • -
  • Unknown Artist
00:00 / 00:00
 
 

transcript

Zhāng nà, nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén?

wǒjiā yǒu liù kǒu rén.Wǒ bàba, wǒ māmā, yīgè dìdì, liǎng gè jiějiě hé wǒ. Wáng lì, nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén?

wǒjiā yǒu sì kǒu rén Wǒ bàba, māmā, wǒ gēgē hé wǒ. Nǐ bàba māmā zuò shénme gōngzuò?

wǒ bàba shì lǎoshī, māmā shì yīshēng. Liǎng gè jiějiě dōu shì dàxuéshēng.

wǒ bàba yěshì lǎoshī, wǒ māmā shì yīshēng.