lesson 2    are you chinese
  • Unknown Track
  • -
  • Unknown Artist
00:00 / 00:00
 
 

transcript

Wáng lù: Zhāng xiǎojiě, nǐ shì lǎoshī ma?​

Zhāng nà: Wǒ bùshì lǎoshī, wǒ shì xuéshēng. Wáng xiǎojiě, nǐ ne?

Wáng lù: Wǒ shì lǎoshī. Nǐ shì zhōngguó rén ma?

Zhāng nà: Shì, wǒ shì shànghǎi rén. Nǐ shì měiguó rén ma?

Wáng lù: Bùshì, wǒ shì yīngguó rén.