5 minutes to understand equity investment 1

Choose the right definitions for the words.

 

 

1.financial(     )

A.流传 liú chuán

B.金融 jīn róng

C.富 fù

D.股权 gŭ quán

 

 

2.rich(     )

A.流传 liú chuán

B.股权 gŭ quán

C.富 fù

D.预言 yù yán

 

 

3.profit(     )

A.盈利 yíng lì

B.预言 yù yán

C.未来 wèi lái

D.富翁 fù wēng

 

 

4.mode(     )

A.模式 mó shì

B.潜力 qián lì

C.盈利 yíng lì

D.雄辩 xióng biàn

 

 

5.potential(     )

A.雄辩 xióng biàn

B.模式 mó shì

C.怀揣 huái chuāi

D.潜力 qián lì

 

 

6.on the market(     )

A.上市 shàng shì

B.逼近 bī jìn

C.怀揣 huái chuāi

D.事实 shì shí

 

 

7.future(     )

A.事实 shì shí

B.未来 wèi lái

C.逼近 bī jìn

D.雄辩 xióng biàn

 

 

8.start business(     )

A.上市 shàng shì

B.市值 shì zhí

C.集团 jí tuán

D.创业 chuàng yè

 

 

9.value(     )

A.价值 jià zhí

B.上市 shàng shì

C.市值 shì zhí

D.亿 yì

 

 

10.one hundred million(     )

A.千 qiān

B.万 wàn

C.百万 băi wàn

D.亿 yì

 

 

11.chairman of the board(     )

A.集团 jí tuán

B.市值 shì zhí

C.董事长 dŏng shì zhăng

D.上市 shàng shì

 

 

12.case(     )

A.案例 àn lì

B.凭借 píng jiè

C.成立 chéng lì

D.迎来 yíng lái

 

 

13.appreciation(     )

A.占比 zhàn bĭ

B.增值 zēng zhí

C.获利 huò lì

D.迎来 yíng lái

 

 

14.underestimate(     )

A.获利 huò lì

B.成立 chéng lì

C.醒来 xĭng lái

D.低估 dī gū

 

 

15.rising(     )

A.低估 dī gū

B.获利 huò lì

C.占比 zhàn bĭ

D.攀升 pān shēng

 

 

 

 

 

Answer the questions base on the video.

 

 

1.什么投资是在中国最赚钱,盈利能力最强的一种投资?

shén me tóu zī shì zài zhōng guó zuì zhuàn qián , yíng lì néng lì zuì qiáng de yì zhŏng tóu zī ?

 

 

2. 日本软银集团是在什么时候投资了阿里巴巴?

rì bĕn ruăn yín jí tuán shì zài shén me shí hou tóu zī le ā lĭ bā bā ?

 

 

3.为什么说李泽楷低估了腾讯的成长潜力?

wèi shén me shuō lĭ zé kăi dī gū le téng xùn de chéng zhăng qián lì ?