5 minutes to understand equity investment 2

也许你会说,中国毕竟只有一个阿里巴巴,一个腾讯,这些案例有普遍性吗?答案是当然有。百度上市创造了八个亿万富翁,50个千万富翁,200多个百万富翁,在今天的中国,创造了富翁的上市公司远不止这些。

yĕ xŭ nĭ huì shuō , zhōng guó bì jìng zhĭ yŏu yí gè ā lĭ bā bā , yí gè téng xùn , zhè xiē àn lì  yŏu pŭ biàn xìng ma ? dá àn shì  dāng rán yŏu 。 băi dù  shàng shì  chuàng zào le  bā gè yì wàn fù wēng ,wŭ shí gè qiān wàn fù wēng ,liăng băi duō ge băi wàn fù wēng , zài jīn tiān de zhōng guó , chuàng zào le fù wēng de shàng shì gōng sī yuăn bù zhĭ zhè xiē 。

Perhaps you might say that there is only one Alibaba and one Tencent in China after all. Are these cases have universality? The answer is certain. Baidu has created eight billionaires, 50 multimillionaires, and more than 200 millionaires in China today after the listing. And there are far more companies which created millionaires.

 

昆仑万维,民享财富于2011年对其进行股权投资,2015年1月成功上市。获得了将近15倍的收益。

kūn lún wàn wéi , mín xiăng cái fù  yú  èr líng yī yī nián  duì qí jìn xíng gŭ quán tóu zī ,èr líng yī wŭ nián yī yuè  chéng gōng shàng shì 。 huò dé le jiāng jìn shí wŭ bèi de shōu yì 。

In 2011, Minxiang Wealth invested in Kunlun World Wide Web which successfully listed in January 2015.It received nearly 15 times earnings.

 

创始人周亚辉,清华大学学生。2001年决定辍学创业,几度坎坷,凭借罗建北教授的早起创业投资,现如今成为了国内最大的游戏研发及运营平台。

chuàng shĭ rén zhōu yà huī , qīng huá dà xué xué sheng 。èr líng líng yī nián jué dìng  chuò xué chuàng yè , jĭ dù kăn kĕ , píng jiè luó jiàn bĕi jiào shòu de zăo qī chuàng yè tóu zī , xiàn rú jīn chéng wéi le guó nèi zuì dà de   yóu xì yán fā   jí  yùn yíng  píng tái 。

The founder, Zhou yahui, a Tsinghua University student. He decided to drop out of school to start a business in 2001. He went through several ups and downs after that. With the early ventureinvestment of Professor Luo Jianbei , his company has become the largest game development and operating platform in China.

 

2015年周亚辉在发表上市致辞时,感谢母校罗建北老师当初对自己创业的50万元资金支持,并决定回馈母校-----清华大学一个亿。

èr líng yī wŭ nián zhōu yà huī zài fā biăo shàng shì zhì cí shí , găn xiè mŭ xiào luó jiàn bĕi lăo shī dāng chū duì zì jĭ chuàng yè de wŭ shí wàn yuán zī jīn zhī chí , bìng jué dìng huí kuì mŭ xiào ----- qīng huá dà xué yí gè yì 。

In his speech in 2015, he thanked his teacher Luo Jianbei from his Alma mater who had supported his own new business with 50 million yuan, he also decided to give back a billion to his Almamater----Tsinghua University.

 

这样的致辞和捐赠,让很多业界人士誉为佳话。

zhè yàng de zhì cí hé juān zèng , ràng hĕn duō yè jiè rén shì yù wéi jiā huà 。

Such speech and donations have become a favorite tale among many people from the industry.

 

潍柴动力,东方富海董事长陈玮先生,早在深圳创新投时就创造百倍收益神话。

wéi chái dòng lì , dōng fāng fú hăi dŏng shì zhăng chén wĕi xiān sheng , zăo zài shēn zhèn chuàng xīn tóu shí jiù chuàng zào băi bèi shōu yì shén huà 。

Mr. Chen Wei, the chairman of Oriental Fortune Capital, invested in Weichai Power and created a hundred times earning myth as early as the Shenzhen Innovation Investment.

 

酒仙网,未来国内酒类第一电商股。2011年民享财富通过了东方富海投资了B轮股权融资。

jiŭ xiān wăng , wèi lái guó nèi jiŭ lèi dì yī diàn shāng gŭ 。èr líng yī yī nián mín xiăng cái fù tōng guò le dōng fāng fù hăi tóu zī le B lún gŭ quán róng zī 。

Jiuxianwang, the future No. 1 liquor e-commerce share.In 2011 and for the people by the OFC wealth invested in Series B equity financing.

 

估值仅为3.8亿元。估值升值已经超过了15倍。

gū zhí jĭn wéi sān diăn bā yì yuán 。 gū zhí shēng zhí yĭ jīng chāo guò le shí wŭ bèi 。

The valuation is only 3.8 million. It has risen bymore than 15 times.

 

2015年5月又领投G轮融资,上市后,未来想象空间巨大。

èr líng yī wŭ nián wŭ yuè  yòu lĭng tóu  G lún róng zī , shàng shì hòu , wèi lái xiăng xiàng kōng jiān jù dà。

It led G round of financing in May, 2015.  It will have a huge development after it is listed.

 

华锐风电,风电行业龙头,民享财富2015年1月初参与股权定向增发,仅8个月账面增值了4-10倍。

huá ruì fēng diàn , fēng diàn háng yè lóng tóu , mín xiăng cái fù èr líng yī wŭ nián yī yuè chū cān yŭ gŭ quán dìng xiàng zēng fā , jĭn bā gè yuè zhàng miàn zēng zhí le sì dào shí bèi 。

Sinovel, the leading company of wind power industry, Minxiang Wealth , participated in the private placement of equity in the early January, 2015. And the book value increased by 4 to 10 times only in 8 months.

 

听完这些,让我们不禁感叹,资本市场倍增的魅力 如此之巨大。在我们传统行业里需要几十年,甚至几代人创造的财富,在资本市场中经常上演一夜造富的传奇。

tīng wán zhè xiē , ràng wŏ men bù jīn găn tàn , zī bĕn shì chăng bèi zēng de mèi lì rú cĭ zhī jù dà 。 zài wŏ men chuán tŏng háng yè lĭ xū yào jĭ shí nián , shèn zhì jĭ dài rén chuàng zào de cái fù , zài zī bĕn shì chăng zhōng  jīng cháng shàng yăn yí yè zào fù de chuán qí 。

After hearing these, we have to say that the charms of capital markets is so great.It will take decades or even several generations to create such wealth in the traditional industry. But there are always legends of being rich overnight in the capital market.

 

这就是在资本市场进行股权投资的魅力。俗话说,江山代有人才出,纵观历史方能展望未来。

zhè jiù shì zài zī bĕn shì chăng jìn xíng gŭ quán tóu zī de mèi lì 。 sú huà shuō , jiāng shān dài yŏu rén cái chū , zòng guān lì shĭ fāng néng zhăn wàng wèi lái 。

This is the charms of the capital markets equity investment. As the saying goes, there will be heroes in every generation, we have to learn from the past then look forward to the future.

 

中国福布斯富豪榜中就能看出,风口造就英雄。2007年前11位富豪,大部分为房地产产业,而现在投资房地产已经成为鸡肋,未来属于互联网等新兴行业。富豪榜上的名单逐渐被高科技领袖替代,未来正扑面而来。

zhōng guó  fú bù sī  fù háo băng  zhōng jiù néng kàn chū , fēng kŏu zào jiù yīng xióng 。èr líng líng qī nián qián shí yī wèi fù háo , dà bù fen wéi fáng dì chăn chăn yè , ér xiàn zài tóu zī fáng dì chăn yĭ jīng chéng wéi jī lèi , wèi lái shŭ yú hù lián wăng dĕng xīn xīng háng yè 。 fù háo băng shàng de míng dān zhú jiàn bèi gāo kē jì lĭng xiù tì dài , wèi lái zhèng pū miàn ér lái 。

As you can see from the Forbes rich list, the times make heroes.In 2007, most of the top 11 richest people are from the real estate industry.However, the investment of real estate has been of little or no value. The future will be about the Internet and other emerging industries.The names on the rich list will be placed by high-tech leaders gradually, and a positive future isrushing towards them.

 

互联网,节能环保,影视文化,新能源,新材料,航天军工,人工智能领域有大量的金矿等待挖掘。

hù lián wăng , jié néng huán băo , yĭng shì wén huà , xīn néng yuán , xīn cái liào , háng tiān jūn gōng , rén gōng zhì néng lĭng yù yŏu dà liàng de jīn kuàng dĕng dài wā jué 。

There is a large potential waiting for excavation from Internet, energy saving, film and television culture, new energy, new materials, aerospace military workers, artificial intelligence.

 

股权投资将会接着国家大众创业,万众创新的风头,助您成就财富梦想。如果你错过了房地产发展的黄金十年,那千万不要再错过股权投资的这个黄金十年了,未来10年,人无股权不富。您还在等什么呢?

gŭ quán tóu zī jiāng huì jiē zhe guó jiā dà zhòng chuàng yè , wàn zhòng chuàng xīn de fēng tóu , zhù nín chéng jiù cái fù mèng xiăng 。 rú guŏ nĭ cuò guò le fáng dì chăn fā zhăn de huáng jīn shí nián , nà qiān wàn bú yào zài cuò guò gŭ quán tóu zī de zhè ge huáng jīn shí nián le , wèi lái shí nián , rén wú gŭ quán bú fù 。 nín hái zài dĕng shén me ne ?

Equity investment will be followed by the national public entrepreneurship, which can help you in accomplishing the dream of wealth.If you missed the golden decade of real estate development, then do not miss this golden times of the equity investment in the next 10 years. A man without equity can’t be rich. What are you waiting for?