5 minutes to undeRstand equity investment 2

 
 

Exercise

Choose the right definitions for the words.

 

1. after all(     )

A.普遍性 pŭ biàn xìng

B.毕竟 bì jìng

C. 答案 dá àn

D. 创造 chuàng zào

 

2. universality(     )

A. 答案 dá àn

B. 进行 jìn xíng

C. 毕竟 bì jìng

D. 普遍性 pŭ biàn xìng

 

3. more than(     )

A. 创造 chuàng zào

B. 不止 bù zhĭ

C. 进行 jìn xíng

D. 答案 dá àn

 

4. equity(     )

A. 不止 bù zhĭ

B. 创造 chuàng zào

C. 进行 jìn xíng

D. 公平 gōng píng

 

5. investment(     )

A. 投资 tóu zī

B. 股权 gŭ quán

C. 进行 jìn xíng

D. 不止 bù zhĭ

6. obtian(     )

A. 投资 tóu zī

B. 收益 shōu yì

C. 获得 huò dé

D. 辍学 chuò xué

 

7. operations(     )

A. 坎坷 kăn kĕ

B. 收益 shōu yì

C. 获得 huò dé

D. 运营 yùn yíng

 

8. research and development(     )

A. 坎坷 kăn kĕ

B. 运营 yùn yíng

C. 研发 yán fā

D. 收益 shōu yì

 

9. Platform(     )

A. 致辞 zhì cí

B. 坎坷 kăn kĕ

C. 辍学 chuò xué

D. 平台 píng tái

 

10. feedback(     )

A. 发表 fā biăo

B. 平台 píng tái

C. 回馈 huí kuì

D. 佳话 jiā huà

 

11. donate(     )

A. 捐赠 juān zèng

B. 佳话 jiā huà

C. 回馈 huí kuì

D. 神话 shén huà

 

12. space(     )

A. 神话 shén huà

B. 空间 kōng jiān

C. 佳话 jiā huà

D. 捐赠 juān zèng

 

13. financing(     )

A. 神话 shén huà

B. 捐赠 juān zèng

C. 回馈 huí kuì

D. 融资 róng zī

 

14. valuation(     )

A. 融资 róng zī

B. 估值 gū zhí

C. 获利 huò lì

D. 研发 yán fā

 

15. huge(     )

A. 估值 gū zhí

B. 空间 kōng jiān

C. 龙头 lóng tóu

D. 巨大 jù dà

 

16. gradually(     )

A. 感叹 găn tàn

B. 传奇 chuán qí

C. 龙头 lóng tóu

D. 逐渐 zhú jiàn

 

17. legend(     )

A. 感叹 găn tàn

B. 传奇 chuán qí

C. 龙头 lóng tóu

D. 富豪 fù háo

 

18. substitute(     )

A. 替代 tì dài

B. 逐渐 zhú jiàn

C.富豪 fù háo

D. 高科技 gāo kē jì

 

19. material(     )

A. 新能源 xīn néng yuán

B. 节能 jié néng

C. 材料 cái liào

D. 航天 háng tiān

 

20. energy saving(     )

A. 航天 háng tiān

B. 材料 cái liào

C. 新能源 xīn néng yuán

D. 节能 jié néng

 

21. artificia lintelligence(     )

A. 军工 jūn gōng

B. 人工智能 rén gōng zhì néng

C. 节能 jié néng

D. 航天 háng tiān

 

22. gold(     )

A. 金矿 jīn kuàng

B. 挖掘 wā jué

C. 黄金 huáng jīn

D. 军工 jūn gōng

 

Ture or false.

 

 

1. 罗建北是昆仑万维的投资人之一。

luó jiàn bĕi shì kūn lún wàn wéi de tóu zī rén zhī yī 。

 

2. 目前中国富豪榜上的名单大部分为房地产产业。

mù qián zhōng guó fù háo băng shàng de míng dān dà bù fèn wéi fáng dì chăn chăn yè 。

 

3. 未来十年我们应该通过股权投资创造财富。

wèi lái shí nián wŏ men yīng gāi tōng guò gŭ quán tóu zī chuàng zào cái fù 。