5 minutes to undeRstand equity investment 2

 

transcript

 

也许你会说,中国毕竟只有一个阿里巴巴,一个腾讯,这些案例有普遍性吗?答案是当然有。百度上市创造了八个亿万富翁,50个千万富翁,200多个百万富翁,在今天的中国,创造了富翁的上市公司远不止这些。

yĕ xŭ nĭ huì shuō , zhōng guó bì jìng zhĭ yŏu yí gè ā lĭ bā bā , yí gè téng xùn , zhè xiē àn lì  yŏu pŭ biàn xìng ma ? dá àn shì  dāng rán yŏu 。 băi dù  shàng shì  chuàng zào le  bā gè yì wàn fù wēng ,wŭ shí gè qiān wàn fù wēng ,liăng băi duō ge băi wàn fù wēng , zài jīn tiān de zhōng guó , chuàng zào le fù wēng de shàng shì gōng sī yuăn bù zhĭ zhè xiē 。

 

昆仑万维,民享财富于2011年对其进行股权投资,2015年1月成功上市。获得了将近15倍的收益。

kūn lún wàn wéi , mín xiăng cái fù  yú  èr líng yī yī nián  duì qí jìn xíng gŭ quán tóu zī ,èr líng yī wŭ nián yī yuè  chéng gōng shàng shì 。 huò dé le jiāng jìn shí wŭ bèi de shōu yì 。

创始人周亚辉,清华大学学生。2001年决定辍学创业,几度坎坷,凭借罗建北教授的早起创业投资,现如今成为了国内最大的游戏研发及运营平台。

chuàng shĭ rén zhōu yà huī , qīng huá dà xué xué sheng 。èr líng líng yī nián jué dìng  chuò xué chuàng yè , jĭ dù kăn kĕ , píng jiè luó jiàn bĕi jiào shòu de zăo qī chuàng yè tóu zī , xiàn rú jīn chéng wéi le guó nèi zuì dà de   yóu xì yán fā   jí  yùn yíng  píng tái 。

2015年周亚辉在发表上市致辞时,感谢母校罗建北老师当初对自己创业的50万元资金支持,并决定回馈母校-----清华大学一个亿。

èr líng yī wŭ nián zhōu yà huī zài fā biăo shàng shì zhì cí shí , găn xiè mŭ xiào luó jiàn bĕi lăo shī dāng chū duì zì jĭ chuàng yè de wŭ shí wàn yuán zī jīn zhī chí , bìng jué dìng huí kuì mŭ xiào ----- qīng huá dà xué yí gè yì 。

 

这样的致辞和捐赠,让很多业界人士誉为佳话。

zhè yàng de zhì cí hé juān zèng , ràng hĕn duō yè jiè rén shì yù wéi jiā huà 。

 

潍柴动力,东方富海董事长陈玮先生,早在深圳创新投时就创造百倍收益神话。

wéi chái dòng lì , dōng fāng fú hăi dŏng shì zhăng chén wĕi xiān sheng , zăo zài shēn zhèn chuàng xīn tóu shí jiù chuàng zào băi bèi shōu yì shén huà 。

 

酒仙网,未来国内酒类第一电商股。2011年民享财富通过了东方富海投资了B轮股权融资。

jiŭ xiān wăng , wèi lái guó nèi jiŭ lèi dì yī diàn shāng gŭ 。èr líng yī yī nián mín xiăng cái fù tōng guò le dōng fāng fù hăi tóu zī le B lún gŭ quán róng zī 。

估值仅为3.8亿元。估值升值已经超过了15倍。

gū zhí jĭn wéi sān diăn bā yì yuán 。 gū zhí shēng zhí yĭ jīng chāo guò le shí wŭ bèi 。

 

2015年5月又领投G轮融资,上市后,未来想象空间巨大。

èr líng yī wŭ nián wŭ yuè  yòu lĭng tóu  G lún róng zī , shàng shì hòu , wèi lái xiăng xiàng kōng jiān jù dà 。

 

华锐风电,风电行业龙头,民享财富2015年1月初参与股权定向增发,仅8个月账面增值了4-10倍。

huá ruì fēng diàn , fēng diàn háng yè lóng tóu , mín xiăng cái fù èr líng yī wŭ nián yī yuè chū cān yŭ gŭ quán dìng xiàng zēng fā , jĭn bā gè yuè zhàng miàn zēng zhí le sì dào shí bèi 。

 

听完这些,让我们不禁感叹,资本市场倍增的魅力 如此之巨大。在我们传统行业里需要几十年,甚至几代人创造的财富,在资本市场中经常上演一夜造富的传奇。

tīng wán zhè xiē , ràng wŏ men bù jīn găn tàn , zī bĕn shì chăng bèi zēng de mèi lì rú cĭ zhī jù dà 。 zài wŏ men chuán tŏng háng yè lĭ xū yào jĭ shí nián , shèn zhì jĭ dài rén chuàng zào de cái fù , zài zī bĕn shì chăng zhōng  jīng cháng shàng yăn yí yè zào fù de chuán qí 。

这就是在资本市场进行股权投资的魅力。俗话说,江山代有人才出,纵观历史方能展望未来。

zhè jiù shì zài zī bĕn shì chăng jìn xíng gŭ quán tóu zī de mèi lì 。 sú huà shuō , jiāng shān dài yŏu rén cái chū , zòng guān lì shĭ fāng néng zhăn wàng wèi lái 。

 

中国福布斯富豪榜中就能看出,风口造就英雄。2007年前11位富豪,大部分为房地产产业,而现在投资房地产已经成为鸡肋,未来属于互联网等新兴行业。富豪榜上的名单逐渐被高科技领袖替代,未来正扑面而来。

zhōng guó  fú bù sī  fù háo băng  zhōng jiù néng kàn chū , fēng kŏu zào jiù yīng xióng 。èr líng líng qī nián qián shí yī wèi fù háo , dà bù fen wéi fáng dì chăn chăn yè , ér xiàn zài tóu zī fáng dì chăn yĭ jīng chéng wéi jī lèi , wèi lái shŭ yú hù lián wăng dĕng xīn xīng háng yè 。 fù háo băng shàng de míng dān zhú jiàn bèi gāo kē jì lĭng xiù tì dài , wèi lái zhèng pū miàn ér lái 。

 

互联网,节能环保,影视文化,新能源,新材料,航天军工,人工智能领域有大量的金矿等待挖掘。

hù lián wăng , jié néng huán băo , yĭng shì wén huà , xīn néng yuán , xīn cái liào , háng tiān jūn gōng , rén gōng zhì néng lĭng yù yŏu dà liàng de jīn kuàng dĕng dài wā jué 。

 

股权投资将会接着国家大众创业,万众创新的风头,助您成就财富梦想。如果你错过了房地产发展的黄金十年,那千万不要再错过股权投资的这个黄金十年了,未来10年,人无股权不富。您还在等什么呢?

gŭ quán tóu zī jiāng huì jiē zhe guó jiā dà zhòng chuàng yè , wàn zhòng chuàng xīn de fēng tóu , zhù nín chéng jiù cái fù mèng xiăng 。 rú guŏ nĭ cuò guò le fáng dì chăn fā zhăn de huáng jīn shí nián , nà qiān wàn bú yào zài cuò guò gŭ quán tóu zī de zhè ge huáng jīn shí nián le , wèi lái shí nián , rén wú gŭ quán bú fù 。 nín hái zài dĕng shén me ne ?