CALLING FROM MUM

 
 

Exercise

Choose the right definition for the words.

 

 

1. Move (     )

A. 搬bān

B. 虽然suī rán

C. 但是dàn shì

D. 得děi

 

2. Rent (     )

A. 搬bān

B. 租zū

C. 先xiān

D. 离lí

 

3. Graduate (     )

A. 结婚jié hūn

B. 明年míng nián

C. 基础jī chŭ

D. 毕业bì yè

 

4. To get married (     )

A. 毕业bì yè

B. 基础jī chŭ

C. 结婚jié hūn

D. 事业shì yè

 

5. To plan to (     )

A. 虽然suī rán

B. 打算dă suàn

C. 但是dàn shì

D. 结婚jié hūn

 

6. Career (     )

A. 明年míng nián

B. 事业shì yè

C. 结婚jié hūn

D. 城市chéng shì

 

7. Hometown (     )

A. 城市chéng shì

B. 前途qián tú

C. 重要zhòng yào

D. 老家lăo jiā

 

8. Important (     )

A. 重要zhòng yào

B. 前途qián tú

C. 糊涂hú tu

D. 作伴zuò bàn

 

 

 

True or false

 

1. 她在搬家。

tā zài bān jiā 。

 

2. 她的新房子很小。

tā de  xīn fáng zi  hĕn xiăo 。

 

3. 她们打算今年买房子。

tā men  dă suàn  jīn nián  măi  fáng zi 。

 

4. 他们打算明年十月结婚。

tā men  dă suàn  míng nián  shí yuè  jié hūn 。

 

 

Answer the questions base on the dialogue.

 

1. 为什么他们现在要租房子?

wèi shén me  tā men  xiàn zài  yào  zū fáng zi ?

 

2. 女儿打算什么时候结婚?

nǚ er dă suàn shén me  shí hòu  jié hūn?

 

3. 为什么她的妈妈想让海藻去省里读大学?

wèi shén me  tā de  mā ma  xiăng ràng  hăi zăo  qù  shĕng lĭ  dú dà xué ?

 

4. 为什么女儿不同意让海藻在老家上大学?

wèi shén me  nǚ ér  bù tóng yì  ràng  hăi zăo  zài lăo jiā  shàng  dà xué ?