4s

 
 

Exercise

Answer the questions base on the dialogue.

 

 

1. 他们在哪儿?

    tā men zài năr

 

 

2. 男的想修什么?

     nán de xiăng xiū shén me

 

 

3. 为什么这个男的去这里?

     wèi shén me zhè ge nán de qù zhè lĭ