4s

 

transcript

 

S:先生你好,请问有什么需要帮忙的吗?

xiān sheng nĭ hăo , qĭng wèn  yŏu shén me  xū yào  bāng máng de ma

 

C: 这是4S店吗?

zhè shì 4S diàn ma

 

 

S: 对!

Duì

 

 

C: 这儿也管卖也管修?

zhèr yĕ guăn mài yĕ guăn xiū

 

 

S: 当然!

dāng rán

 

 

C: 我啊,我4S坏了,好几天开不开机了。

wŏ a , wŏ 4S huài le , hăo jĭ tiān kāi bù kāi jī le

 

 

C: 你帮我看一下,找个人帮我修一下。谢谢。

nĭ bāng wŏ kàn yī xià , zhăo gè rén bāng wŏ xiū yī xià 。 xiè xie